img
img
img
img
img
برگزاري شب شعر در فروشگاه الف شهركتاب

برگزاري شب شعر در فروشگاه الف شهركتاب

سيدعلي صالحي در روز 25 آذرماه در شعبه الف شهركتاب واقع در خيابان فرشته حاضر شده و ضمن خواندن برخي از شعرهاي تازه خود اقدام به امضاي كتاب خاطراتش با عنوان “راه دور …” خواهد كرد …