img
img
img
img
img
مطالب با کلیدواژه:Rahahan
گزارش فرهنگی شهرکتاب راه‌…

4 بهمن 1400

شهرکتاب راه آهن نخست در اواخر دهه ۷۰ کار خود را آغاز کرد. اما درست در زمانی که کووید ۱۹ جهان را فرا گرفت (سال ۱۳۹۸) شهرکتاب راه آهن با تغییرات اساسی در فضای فیزیکی و کیفیت و تنوع فعالیت‌ها راهی نو در پیش گرفت و شهرکتاب “راه …” خوانده شد. شهرکتاب راه… شامل بخش‌های […]