کد مطلب: ۱۹۱۷۲
تاریخ انتشار: چهارشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۸

کتاب «فساد دانشگاهی» منتشر شد

شبکه‌ی مطالعات: «فساد دانشگاهی» با عنوان فرعی «گونه‌شناسی، روشِ سنجش، علل، پی‌آمدها و راهبردهای مبارزه با آن» اثر داوود حسینی هاشم‌زاده حاصل ۴ سال مطالعه و بررسی نویسنده در زمینه فساد آکادمیک است و از اولین کتاب‌ها در این زمینه به شمار می‌رود. در این کتاب برای اولین بار یافته‌های چند پیمایش در زمینه فساد و همچنین یافته‌های پیمایش فساد دانشگاهی ارایه شده است.

نویسنده در این کتاب بر آن است تا تلفیقی از ۲۸ سال تجربه زیسته در مهمترین مراکز دانشگاهی ایران با دانش نظری‌اش در حوزۀ مطالعات فساد را تقدیم کسانی کند که دغدغه‌ سلامت نظام آکادمیک را دارند. به‌طور خلاصه پنج فصل کتاب حاوی مطالب و مباحث زیر است.

فصل یکم به مفاهیم پایه اختصاص دارد، این فصل به ایضاح مفهوم فساد و نیز دسته‌بندی تعاریف مطرح دربارۀ فساد، گونه‌شناسی فساد و مصادیق آن اختصاص یافته است. مفهوم فساد، تعاریف فساد، مفهوم‌پردازی فساد جامعه‌ای، ساختار فساد در سطح کلان، سنخ‌شناسی فساد برحسب حوزه‌های ذیربط و نگاهی به فساد آکادمیک، مهم‌ترین انواع و مصادیق فساد آکادمیک، سلامت آکادمیک و... بحث شده است.

فصل دوم «بررسی وضعیت فساد و فساد دانشگاهی در ایران» است. مطالب این فصل در یک بخش و یک پیوست ارائه شده است. مطالب اصلی فصل، دارای چهار قسمت است: ۱. وضعیت فساد در ایران (یافته های بین‌المللی)؛ ۲. وضعیت فساد در ایران (نگاهی به یافته‌های برخی از مطالعات ایرانی)؛ ۳. ادراک از فساد در آموزش عالی (یافته‌های جهانی)؛ ۴. ادراک از فساد در آموزش عالی / دانشگاه‌های ایران (نگاهی به یافته‌های برخی از مطالعات داخلی).

در پیوست این فصل برای اولین بار در ایران نتایج پیمایشی دربارۀ وضعیت فساد دانشگاهی (دانشگاه‌های تهران، علوم پزشکی تهران، تربیت مدرس، امیرکبیر، علم و صنعت، دانشگاه آزاد واحد جنوب و مرکز و...) ارائه شده است. در این فصل تلاش شده است ضمن توصیف وضع موجود، پیوندی میان فساد در سطح کلان جامعه و فساد در نظام آموزش عالی برقرار گشته و ‌تأثیر و تأثر این دو سطح بر هم مورد بحث قرار ‌گیرد.

عنوان فصل سوم «گونه‌شناسی فساد در آموزش عالی» است. در این فصل پس از مروری بر گونه‌شناسی/مصادیق فساد آکادمیک در ادبیات جهانی، گونه‌شناسی نوینی از فساد در آموزش عالی در ایران در سه قالب: ۱. تعامل فاسد میان کنش‌گران دانشگاهی، شامل استاد، دانشجو، مدیر و کارمند؛ ۲. تعامل نهادی فاسد؛ ۳. فساد در تولیدات علمی و تطبیق این مصادیق با گونه‌شناسی‌های فساد مورد بحث قرار گرفته است.

گونه‌شناسی ارائه‌شده در این فصل برای اولین‌بار در حوزه‌ مطالعات فساد آکادمیک ارائه می‌شود و بر ادبیات این حوزه افزوده است، از سوی دیگر مصادیق ارائه‌شده در این فصل مصادیقی است که کاملاً مرتبط با کارویژه‌های دانشگاه و آموزش عالی است و به همین دلیل از ادبیاتی که پیش‌تر در این زمینه تولید شده‌اند متمایز می‌شود و واجد دقت بیشتری است. تمام محققانی که در باب فساد آکادمیک نوشته‌اند، هنگام ارائه‌ گونه‌ها و مصادیق فساد، ضمن برشمردن مصادیق فساد آکادمیک، از فساد اداری و مالی جاری در نظام آموزشی نیز سخن گفته اند و این گونه‌ها را از هم متمایز نکرده‌اند.

در نهایت بیش از ۲۰۰ مصداق ارائه‌شده از فساد آکادمیک در این فصل برای اولین بار ارائه می‌شود و تاکنون هیچ منبعی به گستردگی این فصل مصادیق فساد آکادمیک را مورد اشاره و بحث قرار نداده است، هم‌چنین بخش قابل توجهی از مصادیق ارائه‌شده برای نخستین بار صورت‌بندی و ارائه می‌شود.

عنوان فصل چهارم «پیشنهاد مدل و روشی چندبُعدی برای سنجش فساد در آموزش عالی» است. در این فصل پس از مرور مختصری